Dagens Industri Solar farms attract interest for landowners

Solar farms are becoming increasingly popular. Eco Energy World is a leader in the market and is now investing heavily in Sweden for an energy transition without fossil emissions.

Renewable electricity is a step towards a more sustainable future. Interest in solar farms has grown greatly in recent years, and although solar energy is a small part of Sweden's electricity production, it is an important one that has many advantages. However, meeting the need and ambitions requires planning and competence. The solar cell market and interest in solar farms have increased especially with a perceived power shortage that had a major impact on electricity prices from September 2021.

"It is a common challenge and a shared responsibility to solve the power shortage in southern Sweden. The main thing is to implement our green initiatives that will take us to our energy transition target towards zero emissions by 2045. We now only have 0.5% of our electricity from solar cells and we are going to 10% within 10 years. Not least, more solar farms are needed now, and we EEW want to continue to lead the process," says Mutaz at Eco Energy World.

Eco Energy World (EEW) is a leading company in the development of solar farms. The company is based in London with branches in Spain, Italy, Australia, usa and Sweden. They are currently developing solar farms all over Sweden with larger ambitions for southern Sweden where the power shortage exists and is perceived as the most.

“The company has to date developed solar farms with a total capacity of 1.3GW around the world. EEW currently has an ongoing global solar project pipeline of 7.4 GW and has a goal of developing 500MW in Sweden within 2023. By 2030, these will be supplemented to a total of 2.4 GW. This will be our contribution to the energy transition towards zero CARBON EMISSIONS, these 2.4 GWs provide environmental savings of about 720 000 tonnes of CO2 per year in the European electricity grid system.” Mutaz said.

EEW has made rapid progress in Sweden and has already reached more than half the target. The company has secured projects with a capacity of around 300MW, which corresponds to approximately 400ha of land area, divided into seven different projects that are now in the permit phase. The projects are based on different types of land, such as agricultural land, pasture, marshland and forest land.

In October last year, EEW with these projects became Sweden's largest solar farm developer and work is currently underway to secure more land and grid connections to reach an additional 200-300MW in solar farms.

"EEW focuses on developing solar farms that can be integrated into society and the environment. We want to avoid competition with food production at high-quality farmland and instead focusing on forest land and less productive agricultural land and pasture that can be kept available to grazing animals after construction.

We have the ambition to soon expand the company's goals for the Swedish market. The ambition is to also develop so-called AGRI-PV projects where the solar farm and agricultural activities are combined in the same area. The company also wants to develop solar farms for hydrogen production after a successful experience with solar-hydrogen production in Australia,” Mutaz says.

"We are actively looking for interested landowners for new projects and are in close contact with our environmental consultants, electricity network companies, as well as local authorities and companies to reach the goal of expanding Sweden's solar power production. Together with our consultants, our team in Sweden conducts regular investigations into potential localizations from a nature, electricity grid and societal perspective. We also draw up agreements that allow all parties to participate in projects that promote a more sustainable electricity system while getting good financial revenues for them," Mutaz says.
Solcellsparker lockar intresse för markägare

Solcellsparker blir allt mer populärt. Eco Energy World är ledande inom marknaden och VDn Svante Kumlin och företaget satsar nu stort i Sverige för en energiomställ-ning utan fossila utsläpp.

Förnybar el är ett steg mot en mer hållbar framtid. Intresset för solcellsparker har de senaste åren vuxit sig stort, och även om solenergi utgör en liten del av Sveriges elproduktion så är det en viktig sådan som har många fördelar. För att möta behovet och ambitionerna krävs det dock planering och kompetens. Solcellsmark- naden och intresset för solparker har ökat särskilt med en upplevd effektbrist som hade stor påverkan på elpriserna från september 2021.

– Det är en gemensam utmaning och ett gemensamt ansvar att lösa effektbristen i södra Sverige. Huvudsaken är att genomföra våra gröna satsningar som tar oss till vår energiomställningmål mot noll utsläpp år 2045. Vi har nu endast 0.5% av vår el från solceller och vi ska fram till 10% inom 10 år. Inte minst behövs det fler solcellsparker nu, och vi EEW vill fortsätta leda processen, säger Svante Kumlin, VD på Eco Energy World.

Eco Energy World (EEW) är ett ledande företag inom utveckling av solcellsparker. Företaget är baserat i London med filialer i Spanien, Italien, Australien, USA och Sveri- ge. De utvecklar i dag solcellsparker över hela Sverige med större ambitioner för södra Sverige där effektbristen finns och upplevs som mest.

– Företaget har till i dag utvecklat solcellsparker med totalkapacitet på 1.3GW runt om i världen. EEW har i dag ett pågående globalt solprojekt pipeline om 7.4 GW och har ett mål att utveckla 500MW i Sverige inom år 2023. Till år 2030 ska dessa kompletteras till totalt 2,4 GW. Detta blir vårt bidrag till energiomställningen mot noll koldiox- idutsläpp, dessa 2,4 GW ger miljöbesparing på ca 720 000 ton koldioxid per år i det europeiska elnätsystemet, berättar Mutaz Alkiswani på Eco Energy World.

Företaget har till i dag utvecklat solcellsparker med totalkapacitet på 1.3GW runt om i världen.

EEW har nått snabba framsteg i Sverige och redan nått mer än halva målet. Företaget har säkrat projekt med kapacitet runt 300MW vilket motsvarar cirka 400ha markyta, uppde- lade i sju olika projekt som nu är i tillståndsskedet. Projek- ten är baserade på olika typer av mark, som till exempel lantbruksmark, betesmark, myrmark och skogsmark.

I oktober förra året blev EEW med dessa projekt Sveriges största solparksutvecklare och arbetet pågår just nu med att säkra fler marker och elnätsanslutningar för att nå ytterligare 200-300MW i solcellsparker.

– EEW har fokus på att utveckla solcellsparker som kan integreras i samhället och i miljön. Vi vill undvika konkur- rens med matproduktion vid högkvalitetslantbruksmark och i stället fokusera på skogsmark och mindre produktiv lantbruksmark och betesmark som kan behållas tillgängliga till betesdjur efter byggnation.

– Vi har ambition att snart utöka företagets mål för den svenska marknaden. Ambitionerna är att även utveckla så kallade AGRI-PV-projekt där solcellsparken och lantbruks- aktiviteter kombineras i samma område. Företaget vill också utveckla solcellsparker för produktion av vätgas efter en lyckad erfarenhet med sol-vätgasproduktion i Australien, berättar Mutaz.

– Vi söker aktivt intresserade markägare för nya projekt och håller nära kontakt med våra miljökonsulter, elnätsbo- lagen samt lokala myndigheter och företag för att komma i mål med att bygga ut Sveriges solelproduktion. Tillsammans med våra konsulter gör vårt team i Sverige aktivt utred- ningar om potentiella lokaliseringar ur natur-, elnäts- och samhällsperspektiv. Vi upprättar också avtal som gör det möjligt för alla parter att delta i projekt som främjar ett mer hållbart elsystem samtidigt som man får bra med ekonomis- ka intäkter för dessa, säger Mutaz.